ที่สุดของโคมไฟถนน LED! นวัตกรรมไทยของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือและสว่างทนคุ้มค่าตอบโจทย์ของถนนทุกท้องที่ทั่วไทย

ประเทศไทยถนนถือได้ว่ามีความสำคัญมากทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  จากการสำรวจประเทศไทยมีความยาวถนนโดยรวม อยู่ที่  702,989.18 กิโลเมตร (ปี พ.ศ. 2564) ซึ่งหากว่าทุก ๆ 30 เมตร ควรมีโคมไฟถนน (Streetlight lamp) เพื่อการสัญจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน ดังนั้น โคมไฟถนนในประเทศไทยจึงประมาณการได้ว่ามีจำนวน 23 ล้านโคมทั่วประเทศ…

View More ที่สุดของโคมไฟถนน LED! นวัตกรรมไทยของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือและสว่างทนคุ้มค่าตอบโจทย์ของถนนทุกท้องที่ทั่วไทย