ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองในงาน “เทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ” จ.ปัตตานี

ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองในงาน “เทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ” จ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยทักษิณและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างชุมชนสันติสุขและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความความรัก ความสามัคคี และลดความระแวงซึ่งกันระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม และชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ “เทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ” เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนกับภาคภาคีเครือข่ายและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวตำบลท่าข้าม โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อต้องการให้มีการขยายวงกว้างให้มากขึ้นกับบุคคลภายนอกได้รับรู้และได้รู้จักข้าวเมาะโน๊ะมากยิ่งขึ้น 23 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ…

View More ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองในงาน “เทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ” จ.ปัตตานี