ศจย. และเครือข่ายคณาจารย์สาธารณสุข แถลงถึงรัฐบาลชุดใหม่ “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ในงานประชุมวิชาการ “นักจัดการปัจจัยเสี่ยงประเด็นการควบคุมยาสูบ” ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้จัดการหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยงและกรรมการวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พร้อมด้วยภาคีคณาจารย์จากคณะและสาขาสาธารณสุขศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง…

View More ศจย. และเครือข่ายคณาจารย์สาธารณสุข แถลงถึงรัฐบาลชุดใหม่ “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”