ฟื้น!! กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ของ COVID-19

ฟื้น!! กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากจากสถาณการณ์ของ COVID-19

เมื่อโรคระบาด COVID-10 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในหลายสาขาอาชีพ ทำให้มีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้บูรณาการความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน กับโครงการ “109 ปี ออมสิน สร้างอาชีพ 109 อาชีพ” สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะผ่าน TPQI Virtual Classroom หรือการอบรม On-Site เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับยุค New Normal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ โดยการ upskill และ reskill สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รองรับการขยายตัวของธุรกิจรายย่อยที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ

 

โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2565 มีบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ที่ได้รับการอบรมอาชีพ จำนวน  10,165  คนและดำเนินการฝึกอบรมแบบ TPQI Virtual Classroom จำนวน  42 หลักสูตรใน27อาชีพ และในปี 2567 นี้จะมีเป้าหมายถึง 109 หลักสูตร สร้าง 109 อาชีพ โดยผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน กำลังแรงงาน และผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ได้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน

 

ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสินคาดหวังว่าคนไทยจะเกิดแหล่งเรียนรู้สำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้อง สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *