สสส. ศจย. และหน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยง (สปสส.) กล่าวชื่นชมผลงานนักสาธารณสุขทองคำ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของสภาการสาธารณสุขชุมชน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ จัดเป็นงานสาธารณสุขแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการป้องกันก่อนรักษา เน้นจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคแก่ประชาชน เช่น ยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหาที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือการไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย  วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่ทำงานในเรื่องนี้อย่างแท้จริงให้กับชุมชน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนำไปสู่การมีวิถีชีวิตสุขภาวะของประชาชนทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทย  ซึ่งการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของสภาการสาธารณสุขชุมชนในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญที่ควรชื่นชมทางสภาการสาธารณสุขชุมชนและภาคีเครือข่าย ที่ได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้น เพื่อเชิดชูนักสาธารณสุขต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มีบทบาทสำคัญในการทำงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่และชุมชน โดยเฉพาะเรื่อง “บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งทาง ศจย. ได้มีการจัดทำหลักสูตรการควบคุมยาสูบในระบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักสาธารณสุขในการเข้าอบรม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า นักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่สามารถทำงานในการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้ในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริบทงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และนักสาธารณสุขจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการทำงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในระดับจังหวัดและท้องถิ่นต่อไป

ผศ.ดร.พิจิตพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างสูง ที่ทางสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้เชิญทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติของสภาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอเชิดชูนักสาธารณสุขทองคำทุกท่านที่ได้รับรางวัล อันเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นนักสาธารณสุข ทางคณะฯ หวังว่า ในอนาคตจะได้มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพร่วมกับทางสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร หน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยง (สปสส.) กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งในเรื่องการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพที่ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคที่ผ่านมา ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ทางหน่วยวิชาการฯ ได้ประสานให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกองโรคไม่ติดต่อ ภายใต้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวิชาการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้

อเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า ขอขอบคุณทางภาคีเครือข่ายพันธมิตรของสภาการสาธารณสุขชุมชน ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น สสส. ศจย. หน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยง (สปสส.) ตลอดจน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาร่วมกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อยกระดับวิชาชีพในครั้งนี้ โดยงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ถึง 22 ธันวาคม 2566 ณ Impact Exhibition Center เมืองทองธานี จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสภาการสาธารณสุขชุมชนในครั้งนี้

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *