“พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดงานอย่างยิ่งใหญ่!! ย้อนอดีตงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2475 ระหว่าง 7-10 ธันวาคม เปิดแล้ววันนี้!!!

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. สถาบันพระปกเกล้า โดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำพิธีเปิดงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ย้อนอดีต สู่งานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2475 อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานครั้งนี้มีการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และประธานดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” และ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีเปิด โดยนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้

เนื่องในวาระครบรอบ 130 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และในวาระ 91 ปี ที่สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นชื่อของสถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ แก่ปวงชนชาวไทย” เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบการย้อนอดีตโดยได้จำลองการแสดงและกิจกรรม จากงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2475 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเกิดความรับรู้ในหมู่ประชาชนว่า สยามประเทศได้มีรัฐธรรมนูญ เป็นธรรมนูญปกครองประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดยงานจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00-20.00 น.

โดยภายในงานพบกับ

 • การแสดงวิพิธทัศนา
  • การแสดงโขน ละคร จาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
  • การแสดงดนตรีไทย และ Wind orchestra จากโรงเรียนราชวินิต มัธยม
  • การแสดง Modern Ballet จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • การแสดงละครชาตรี จากคณะละคร จงกลโปร่งน้ำใจ

กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • อาจารย์รัจนา พวงประยงค์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)  พ.ศ.2554

 • อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) พ.ศ.2564

 • สนุกไปกับกิจกรรมพิเศษ อาหารย้อนยุค และกิจกรรมมากมาย

พิเศษ!!! สำหรับผู้ใส่ชุดไทยมางาน ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ระลึกฟรี!!!

สนใจเข้าชมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: King Prajadhipok Museum

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *